شانت گذاری در بیمار ۱۶ ساله با تشخیص پسودوتومور سربری

بیمار خانم ۱۶ ساله با سردرد های مقاوم و محدودیت میدان بینایی

تشخیص : پسودوتومور سربری

به علت کوچک بودن سایز بطن ها شانت با هدایت نویگاسیون (navigation) گذاشته شد.

توضیحات دکتر فهیم باغبان را در ویدئو زیر می توانید مشاهده نمایید:

نظرات