نمونه جراحی ها

جراحی تومور سی پی انگل جراحی تومور سی پی انگل
بدون دیدگاه
ملانومای متاستاتیك ملانومای متاستاتیک
بدون دیدگاه
جراحی تومور سی پی انگل عمل جراحی تومور سی پی انگل
بدون دیدگاه
بيمار خانم جوان با ديسك اكسترود L5-S1 بیمار خانم جوان با دیسک اکسترود L5-S1
بدون دیدگاه
مننژیومای بزرگ فلكس (داس مغزی) مننژیومای بزرگ فلکس (داس مغزی)
بدون دیدگاه
جراحی ادنومای هیپوفیز جراحی ادنومای هیپوفیز
بدون دیدگاه
جراحی تومور سی پی انگل جراحی تومور سی پی انگل
بدون دیدگاه
تومور مننژيوماي تمپورال چپ كه تحت عمل جراحي ميكروسكوپيك تومور مننژیومای تمپورال چپ که تحت عمل جراحی میکروسکوپیک
بدون دیدگاه
تومور مننژيوماي بسيار بزرگ فرونتال چپ تومور مننژیومای بسیار بزرگ فرونتال چپ
بدون دیدگاه
عمل جراحي اندوسكوپيک تومور آدنوماي هيپوفيز عمل جراحی اندوسکوپیک تومور آدنومای هیپوفیز
بدون دیدگاه
جراحی تومور شوانوما جراحی تومور شوانوما
بدون دیدگاه
تومور نخاعی توراسیک تومور نخاع توراسیک

بیمار خانم مسن با ضعف پیشرونده هر دو پا و بی‌اختیاری که ناشی از تومور بزرگ نخاع توراسیک بود و تحت نورومانیتورینگ تحت عمل جراحی میکروسکوپیک قرار گرفت.

بدون دیدگاه