نمونه جراحی ها

تومور مننژیومای سی پی انگل سمت چپ تومور مننژیومای سی پی انگل سمت چپ
بدون دیدگاه
اهمیت درمان تنگی کانال گردن اهمیت درمان تنگی کانال گردن
بدون دیدگاه
عمل جراحی كيست كلوييد بطن سوم و هيدروسفالي شديد عمل جراحی کیست کلویید بطن سوم و هیدروسفالی شدید
بدون دیدگاه
همی فاشیال اسپاسم همی فاشیال اسپاسم
بدون دیدگاه
جراحی تومور مننژیوم جراحی تومور مننژیوم
بدون دیدگاه
جراحی تومور سی پی انگل جراحی تومور سی پی انگل
بدون دیدگاه
ملانومای متاستاتیك ملانومای متاستاتیک
بدون دیدگاه
جراحی تومور سی پی انگل عمل جراحی تومور سی پی انگل
بدون دیدگاه
بيمار خانم جوان با ديسك اكسترود L5-S1 بیمار خانم جوان با دیسک اکسترود L5-S1
بدون دیدگاه
مننژیومای بزرگ فلكس (داس مغزی) مننژیومای بزرگ فلکس (داس مغزی)
بدون دیدگاه
جراحی ادنومای هیپوفیز جراحی ادنومای هیپوفیز
بدون دیدگاه
جراحی تومور سی پی انگل جراحی تومور سی پی انگل
بدون دیدگاه