نمونه جراحی ها

عمل جراحي اندوسكوپيک تومور آدنوماي هيپوفيز عمل جراحی اندوسکوپیک تومور آدنومای هیپوفیز
بدون دیدگاه
جراحی تومور شوانوما جراحی تومور شوانوما
بدون دیدگاه
تومور نخاعی توراسیک تومور نخاع توراسیک

بیمار خانم مسن با ضعف پیشرونده هر دو پا و بی‌اختیاری که ناشی از تومور بزرگ نخاع توراسیک بود و تحت نورومانیتورینگ تحت عمل جراحی میکروسکوپیک قرار گرفت.

بدون دیدگاه
مننژیومای فالكس سربری مننژیومای فالکس سربری
بدون دیدگاه
جراحی فیکساسیون قدامی-خلفی دیسک گردن جراحی فیکساسیون قدامی-خلفی دیسک گردن
بدون دیدگاه
جراحی تومور هیپوفیز جراحی تومور هیپوفیز
بدون دیدگاه
تومور گلیومای فرونتال تومور گلیومای فرونتال
بدون دیدگاه
عمل جراحی میکروسکوپیک دیسک گردن عمل جراحی میکروسکوپیک دیسک گردن

عمل جراحی میکروسکوپیک دیسک گردن بسیار بزرگ با آسیب نخاعی گردن

بدون دیدگاه
جراحی بیمار با اختلال راه رفتن جراحی بیمار با اختلال راه رفتن
بدون دیدگاه
جراحی میکروسکوپیک تومور نخاع جراحی میکروسکوپیک تومور نخاع

بیمار خانم مسن با ضعف و بی حسی پاها، عمل جراحی میکروسکوپیک رزکسیون تومور نخاع پشتی با نورومانیتورینگ انجام گرفت.

بدون دیدگاه
عمل جراحی ميكروسكوپيک ديسک كمر عمل جراحی میکروسکوپیک دیسک کمر
بدون دیدگاه
جراحی آندوسکوپی مغز جراحی آندوسکوپی مغز در بیماری مسن با عدم توانایی در راه رفتن و کنترل ادرار

بیمار خانم مسن با عدم توانایی در راه رفتن و اختلال ادرار به علت کیست های متعدد و بزرگ هیداتیک شکمی انجام عمل شانت گذاری برای ایشان صورت نگرفت. بیمار سابقه جراحی EVT با پاسخ بسیار مناسب چند سال قبل داشتند ؛ بیمار با حال عمومی بسیار خوب مرخص شدند.

بدون دیدگاه