نمونه جراحی ها

تومور مننژيوماي تمپورال چپ كه تحت عمل جراحي ميكروسكوپيك تومور مننژیومای تمپورال چپ که تحت عمل جراحی میکروسکوپیک
بدون دیدگاه
تومور مننژيوماي بسيار بزرگ فرونتال چپ تومور مننژیومای بسیار بزرگ فرونتال چپ
بدون دیدگاه
عمل جراحي اندوسكوپيک تومور آدنوماي هيپوفيز عمل جراحی اندوسکوپیک تومور آدنومای هیپوفیز
بدون دیدگاه
جراحی تومور شوانوما جراحی تومور شوانوما
بدون دیدگاه
تومور نخاعی توراسیک تومور نخاع توراسیک

بیمار خانم مسن با ضعف پیشرونده هر دو پا و بی‌اختیاری که ناشی از تومور بزرگ نخاع توراسیک بود و تحت نورومانیتورینگ تحت عمل جراحی میکروسکوپیک قرار گرفت.

بدون دیدگاه
مننژیومای فالكس سربری مننژیومای فالکس سربری
بدون دیدگاه
جراحی فیکساسیون قدامی-خلفی دیسک گردن جراحی فیکساسیون قدامی-خلفی دیسک گردن
بدون دیدگاه
جراحی تومور هیپوفیز جراحی تومور هیپوفیز
بدون دیدگاه
تومور گلیومای فرونتال تومور گلیومای فرونتال
بدون دیدگاه
عمل جراحی میکروسکوپیک دیسک گردن عمل جراحی میکروسکوپیک دیسک گردن

عمل جراحی میکروسکوپیک دیسک گردن بسیار بزرگ با آسیب نخاعی گردن

بدون دیدگاه
جراحی بیمار با اختلال راه رفتن جراحی بیمار با اختلال راه رفتن
بدون دیدگاه
جراحی میکروسکوپیک تومور نخاع جراحی میکروسکوپیک تومور نخاع

بیمار خانم مسن با ضعف و بی حسی پاها، عمل جراحی میکروسکوپیک رزکسیون تومور نخاع پشتی با نورومانیتورینگ انجام گرفت.

بدون دیدگاه